Ordinarie föreningsstämma 2024-05-29 kl 19.00 i Cocktailbäret

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2024

Stadgar rev efter extrastämman 240221

STÄMMOPROTOKOLL:

Protokoll extrastämma 240221

Protokoll årsstämma 2023
Protokoll årsstämma 2022
Protokoll årsstämma 2021

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  hålls årligen tidigast den 1 mars och senast före maj månads utgång. Medlem som önskar anmäla ärenden till stämman ska anmäla detta senast den 1 februari.

Om du har ett förslag att framlägga för stämmans ställningstagande, ska din motion om detta vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari om inte styrelsen meddelat något annat. För ytterligare information, se stadgarna.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  hålls när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen och i begäran anger vilket ärende som de önskar se behandlat på stämman.

FULLMAKT
Medlem kan företrädas genom fullmakt på stämma. Använd denna blankett:

Blankett: fullmakt att företräda vid stämma

DAGORDNING
På ordinarie föreningsstämma ska följande punkter behandlas:

1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Föredragning av revisorns berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om resultatdisposition
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

KALLELSE  till föreningsstämma ska innehålla information om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelse utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet ska förevisa en skriftlig, dagtecknad fullmakt i original. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

FÖRENINGSSTÄMMANS BESLUT  utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

PROTOKOLL  från föreningsstämman hålls tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.