Brf Klarbäret  är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.

Våra byggnader är en ytterst viktig tillgång för föreningen. Att ta väl hand om de är styrelsens och medlemmarnas viktigaste uppgift. Tillsammans äger vi alla byggnaderna, med allt vad det innebär av att vårda och förvalta på bästa möjliga sätt till lägsta möjliga kostnad. Att bo i en bostadsrätt innebär medansvar.

Vi månar om  byggnaderna och arbetar ständigt med att spara energi. Ett varaktigt fokus finns på att hålla nere kostnaderna och arbeta förebyggande för att minimera framtida oförutsedda kostnader. Föreningens leverantörer har valts med omsorg, avtalen följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Vi arbetar för att bli en förening:

  • dit man flyttar till och ogärna vill lämna
  • där bostadshusen och utemiljön utgör en glädje för alla sinnen
  • där alla är del av en gemenskap
  • där alla känner trygghet för sin säkerhet och föreningens ekonomi
  • som har leverantörer som i partnerskap hjälper föreningen att nå sina mål