Brf Klarbärets styrelse består av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelseledamöter måste vara medlemmar i Brf Klarbäret eller make/sambo till medlem. Sammanträdena protokollförs. Protokollen är styrelsens arbetsinstrument och är inte tillgängliga för medlemmarna.

Styrelsen består per 2022-05-31 av:

Johan Bölin (ordförande)
Henrik Engström
Annika Blekemo
Eva Nobel
Monica Myrstrand
Lars Winberg
Bo Carlsson
Eva Sönevall (
suppleant)

Kontakta styrelsen