Trivselregler

Genom att följa dessa trivselregler bidrar du till god stämning inom föreningen och grannar emellan. De gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Du ansvarar även för att övriga familjemedlemmar, liksom andrahandshyresgäster, inneboende, gäster och hantverkare som utför arbete i din lägenhet känner till reglerna.

Golv
I entréer och trappor består golven dels av marmor, dels av terrazzo. Terrazzo är en blandning av sten, cement, kalk och marmormjöl. Den är alltid mer eller mindre porös och därmed känslig för bl.a. vägsalt och missfärgning. Vid vinterväglag är det därför viktigt att skona golven genom att torka av såväl skorna som hjulen på barnvagnar och rollatorer på våra entrémattor.

Nycklar
Om du behöver ny nyckel som fungerar till fastighetens låssystem (märkt CBA 395) tex. underlås till ytterdörr, port, tvättstuga, cykelrum eller källare:

1. Be styrelse om godkännande för att göra ny nyckel (Förutom tillhållarlås, även kallat ”polislås”. För detta behövs inget tillstånd)
2. Gå till Nybergs Lås på Döbelnsgatan 67B och beställ kopia på nyckel. Ta alltid med en nyckel som du vill kopiera. Nybergs kan ej tillverka nyckel utan en originalnyckel. Kostnad för detta står medlem själv för.

Nycklar till garaget hanteras av vår fastighetsskötare, Åkerlund

Fel på lås
Om det är fel på lås till föreningens utrymmen, tvättstuga, förråd, entrédörr till portuppgång skall vår fastighetsskötare Åkerlund kontaktas.
Om det är fel på lås till egen lägenhetsdörr kontaktas egen låssmed, förslagsvis Nybergs.

Portkod och porttelefon
finns vid huvudentrén till respektive trapphus. Av säkerhetsskäl går det inte att komma in med portkod i de entréer som vetter mot gatsidan på Ruddammsvägen samt Bigarråvägen 4 och 6. Där kommer du endast in med din lägenhetsnyckel. Portkoden byts ut ungefär vartannat år. Den nya koden meddelas i separat skrivelse som distribueras direkt i brevinkasten.

Städdagar
Höst och vår har vi gemensamma städdagar, då vi tar oss an sopning av trädgårdsgångar samt städning och röjning i barnvagns- och cykelförråd. Container finns då tillgänglig för den som vill passa på att röja i t.ex. det egna källarförrådet. Städdagarna avslutas med förtäring och samvaro i Cocktailbäret.

Städning
av trapphus sker varje vecka under perioden september-maj och varannan vecka under perioden juni-augusti. Alla golvytor, även utanför den egna dörren, ska hållas fria från lösa föremål. Det gäller inte bara barnvagnar och dörrmattor utan även skor, leksaker, förpackningar etc.

Underhållsansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, uteplats, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelar.
Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren utför eller låter utföra i lägenheten ska ske på ett fackmässigt sätt. Föreningen svarar för fastigheten och allt som medlemmen inte svarar för.

Se vidare i gränsdragningslistan

Tillträde till lägenheterna
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt § 13.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs vart tredje år i lägenheter, lokaler samt allmänna utrymmen.

Kanaler rensas dessförinnan varannan gång, dvs vart sjätte år. För kontrollen krävs tillgång till samtliga lägenheter. Radon mäts vart tionde år i ett representativt antal lägenheter.
För vissa underhållsåtgärder behövs också tillträde till alla eller vissa lägenheter.

Barnvagnar
ska ställas i barnvagnsförråden eller i den egna lägenheten. Barnvagnar är brandfarliga, blockerar utrymningsvägarna samt förhindrar effektiv städning av trapphusen.

Bil och mc-trafik
Bil, mc- och mopedtrafik liksom parkering av fordon är förbjuden inom föreningens område, med undantag för utryckningsfordon och större transporter (t.ex. vid ombyggnad eller flyttning) Vid vändplanen på Bigarråvägen finns en låst infartsgrind. För lån av nyckel kontakta styrelsen, styrelsen@brfklarbaret.se.

Bil- eller mc-tvätt och –reparationer är inte tillåtna inom föreningens område eller i den angränsande Ruddammsparken. Bil- eller mc-tvätt är inte heller tillåten i garaget eftersom olja och andra kemikalier inte fångas upp av något filter utan rinner direkt ut i dagvattnet.

Cocktailbäret
Bokning av föreningens mötes- och festlokal görs här på hemsidan eller genom att kontakta någon av lokalvärdarna.

Boka Cocktailbäret och vidare information

Cyklar
ska ställas i cykelställen vid respektive entréer eller i cykelrummen som finns på följande ställen:

  • Ruddammsvägen 13, 15, 19 på gatsidan, Ruddammsvägen 21-23 och 27-29 på gårdssidan samt Ruddammsvägen 29 vid gaveln;
  • Bigarråvägen 4 på gatsidan samt Bigarråvägen 9 och 11 vid gaveln.

Inga cyklar får ställas i entréer eller trapphus ens under kortare tid. Då cykelrummen oftast är överbelastade, ber vi alla boende att avlägsna cyklar som inte längre används. Cyklar tas inte emot i föreningens grovsoprum. Med jämna mellanrum ombeds medlemmarna att märka cyklar som förvaras i cykelrummen. Omärkta exemplar tillfaller föreningen utan lösen efter 6 månader och lämnas därefter till skrotning eller försäljs genom auktion inom föreningen.

Dörrmattor
ska enligt Räddningsverketes krav placeras innanför din lägenhetsdörr.

Förråd
Allmänna förråd får inte användas för privat bruk av enskild medlem. Barnvagnsrum finns i varje entré och/eller trapphus. De ska användas för sitt ändamål och ska inte belamras med andra privata tillhörigheter.

Källarförråd
till varje lägenhet hör källarförråd, märkt med lägenhetens nummer. Förråden finns inte alltid i anslutning till den egna entrén eller i det hus där lägenheten är belägen. Detta beror på att några av föreningens hus saknar källare. Enligt Räddningsverkets krav får inga cyklar eller andra lösa föremål förvaras eller ställas upp tillfälligt i källargångarna.

Garage
Garaget är endast till för bilar och motorcyklar, en per parkeringsplats. Inför städning och underhåll i garage är den som innehar en garageplats skyldig att på styrelsens anmaning avlägsna sitt fordon under den tid som erfordras. Se vidare under egen flik

Grillar
Kolgrill/gasolgrill får inte användas på balkonger och takterasser. Elgrill går däremot bra. På uteplatserna får kolgrill/gasolgrill användas, förutsatt att grannarna inte störs.

Husdjur
Föreningen tillåter medlemmarna att ha alla vanligt förekommande husdjur. Djuren ska skötas på sådant sätt att grannar inte störs och att skador på eller nedsmutsning av föreningens egendom inte uppstår. Hundar och katter ska hållas borta från lekplatserna och ska vara kopplade inom föreningens område. Ägarna är, liksom överallt annars, skyldiga att plocka upp deras avföring – även på gräsytor och i buskage samt när marken är snötäckt.

Julgranar
Får inte kastas i sopnedkasten även om de är uppsågade. Vi samlar upp alla granar vid hörnet t.h. om ingången till grovsoprummet Ruddammsvägen 23, där de hämtas för återvinning av vår trädgårdsfirma.

Klotter
Föreningen tillämpar nolltolerans mot klotter. Allt klotter fotografers och polisanmäls innan det avlägsnas.

Ombyggnad och renovering
Styrelsen har tagit fram regler vad gäller ombyggnad/ändring av lägenhet. Se vidare under egen flik.

Rökning i allmänna utrymmen
d.v.s. hissar, trapphus, tvättstugor och källare är förbjuden. Även i Cocktailbäret råder rökförbud. Om du röker på balkongen – använd askkopp! Det är förbjudet att kasta fimpar på marken.

Störningar
Om du blir störd av hög musik, hantverksarbete på olämpliga tider eller annat oljud, ska du i första hand ta kontakt med den granne som stör. Om detta inte hjälper, vänd dig till styrelsen för att få en störningsjournal som du fyller i vid varje aktuellt tillfälle. Vid upprepad störning kan styrelsen kontakta den störande parten och försöka reda ut problemen tillsammans med alla berörda. Detsamma gäller vid störande verksamhet utomhus eller i entréerna.

Tvättstugor
Bokning av tvättstuga görs med bokningscylinder. Cylindern är märkt med lägenhetsnummer och ska finnas i din lägenhet vid inflyttning. Bokad tvättstuga ska tas i anspråk senast en halvtimme efter bokad tid. Bruksanvisning för maskinerna samt städinstruktioner finns anslagna på väggen i varje tvättstuga. Tänk på att alla ska städa efter sig och ta med sin tvätt efter avslutad tvättperiod. Tvätt ska inte heller ställas i tvättstugan före det egna passet.
Respektera tvättpassen och andras tvättider! En medlem som har förbokat tvättstugan har rätt att disponera den ensam under hela tvättperioden.

Felanmälan tvättstuga

Balkonger
Balkonglådor ska placeras på insidan av räcket. Spaljéer får inte monteras mot fasaden. Inga växter får heller klänga mot fasaden, då de binder fukt och kan orsaka mögel och algtillväxt. Markiser får inte monteras på balkongerna.

All fast installation av belysning ska vara godkänd av styrelsen. Installationen ska utföras av behörig elektriker. Du får inte borra eller spika i vägen, golvet eller taket/ovanförliggande balkong utan styrelsens godkännande. Borrhål i fasaden måste tätas med silikon. Det är inte tillåtet att förse balkonggolvet med klinkers, måla eller på annat sätt förändra ytskiktet. Däremot får lös trätrall läggas på balkonggolvet. Grillning med kol- eller gasolgrill är enligt Räddningsverkets regler ej tillåten på balkonger på grund av brandfaran. Däremot kan du använda elgrill.

Terrasser
Balkonglådor ska placeras innanför räcket. Spaljéer får inte monteras mot fasaden. Inga växter får klänga mot fasaden, då de binder fukt och kan orsaka mögel och algtillväxt.
Markiser och balkongskydd/vindskydd på terrasser ska vara ockragula. Markiser får endast monteras efter styrelsens godkännande. Monteringen ska utföras av fackman.

All fast installation av belysning ska vara godkänd av styrelsen. Installationen ska utföras av behörig elektriker. Du får inte borra eller spika i väggen eller golvet utan styrelsens godkännande. Borrhål i fasaden måste tätas med silikon. Det är inte tillåtet att förse terrassgolvet med klinkers, måla eller på annat sätt förändra ytskiktet. Lös trätrall får dock läggas på terrassgolvet.

Grillning med kol- eller gasolgrill är enligt Räddningsverkets regler ej tillåten på terrasserna på grund av brandfaran. Däremot kan du använda elgrill.

Uteplatser
Uteplatserna ingår i föreningens mark men disponeras av respektive medlem. Du har alltså inte förvärvat bostadsrätten till din uteplats. Uteplatserna har ett lågt staket (inspringningsskydd) som underhålls av föreningen. Du får inte måla om eller avlägsna staketet.

Grundplantering med träd och buskar har gjorts i samband med att trädgården planerades. För annan plantering svarar du själv. Spaljéer får inte monteras mot fasaden. Inga växter får klänga mot fasaden, då de binder fukt och kan orsaka mögel och algtillväxt. Det är varje medlems ansvar att hålla sin uteplats i snyggt grundskick. Till det hör att hålla stensättning och rabatter fria från ogräs, putsa och beskära buskar och träd så att växtligheten hålls innanför uteplatsens staket.

All fast installation av belysning ska vara godkänd av styrelsen. Installationen ska utföras av behörig elektriker. Du får inte borra eller spika i väggen eller i balkongen ovanför uteplatsen utan styrelsens godkännande. Borrhål i fasaden måste tätas med silikon. Det är inte tillåtet att avlägsna stensättningen på uteplatserna.

Grillning med såväl kol-, gasol- som elgrill är tillåten på uteplatserna och takterasserna, förutsatt att grannarna inte blir störda.

Brandföreskrifter
Inga lösa föremål (barnvagnar, pulkor, möbler, skor, leksaker, krukväxter, julgranar etc) får ställas upp eller förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller garage.

Brandvarnare
Samtliga lägenheter är av föreningen försedda med brandvarnare. Det är varje medlems ansvar att se till att brandvarnaren/brandvarnarna finns kvar i lägenheten och att den/de fungerar. Testa brandvarnaren med jämna mellanrum och byt batterier när det behövs. En brandvarnare är en billig livförsäkring!

Se brandskydd för mer information

Elinstallationer
Samtliga lägenheter är försedda med en för lägenheten individuell elmätare. Denna sitter inte i lägenheten utan i källaren, där elleverantören läser av förbrukningen. När du flyttar in, ska du själv kontakta en elleverantör för att få ett abonnemang i ditt namn. Lägenheterna är försedda med ett säkringsskåp med automatsäkringar. Det innebär att om ett uttag belastas för hårt, stänger säkringen automatiskt av strömmen och du måste återställa säkringen manuellt. Jordfelsbrytare finns inkopplad i samtliga badrum. Du bör testa jordfelsbrytaren en gång per år. På säkringsskåpet i din lägenhet finns ovanför skylten ”Jordfelsbrytare” en vit knapp märkt ”Test”. När du trycker in den ska belysningen i badrummet slockna om jordfelsbrytaren fungerar. Återställ genom att trycka upp den svarta knappen bredvid testknappen. Om jordfelsbrytaren inte fungerar bör du omgående kontakta en behörig elfirma.

Fukt- och vattenskador
Vid upptäckt av fukt- eller vattenskada, kontakta omedelbart föreningens fastighetsskötare samt informera styrelsen. Vänta inte! Det kan få allvarliga konsekvenser för fastigheten och dina grannar.

Använd diskmaskinsunderlägg och kontrollera med jämna mellanrum att inte golvmattan släppt runt golvbrunn eller toalettstol i badrum/dusch.

Försäljning
Vid försäljning av din lägenhet upplys din mäklare om att all behövlig information finns på föreningens hemsida.

Värme
Föreningens fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet. Det är inte tillåtet att byta radiatorer i lägenheterna. Vi försöker hålla temperaturen i lägenheterna på 21 grader, allt enligt Socialstyrelsens rekommendation för god inomhusmiljö.

Vatten
Hur hårt resp. surt är kranvattnet? Stockholm Vatten och Avfall säger såhär:

Hårdhetsgraden på Stockholms kranvatten ligger mellan 4-6° dH (tyska hårdhetsgrader) och räknas som mjukt. Det innebär att du kan dosera tvätt- disk- och rengöringsmedel enligt den lägsta anvisningen på paketet. Vad gäller saltdosering till diskmaskiner brukar inte det behövas när vattnet är mjukt, men rådgör med din diskmaskinsleverantör.

pH-värdet i utgående dricksvatten från våra vattenverk är 8,5. På vägen genom ledningsnätet sjunker pH-värdet några tiondelar. ph-värdet anger hur surt vattnet är.

Ventilation
Föreningens fastigheter har till- och frånluftsventilation. Det innebär att fläktarna såväl blåser in som suger ut luft ur lägenheter och gemensamma utrymmen.

Det är inte tillåtet att byta ut ventilationsdon eller manipulera ventilationen. Om du t.ex. byter ut, täpper till eller tar bort ett ventilationsdon påverkar detta inte bara din lägenhet utan även dina grannars. Spisfläkten ska vara av självdragsmodell. Inga andra typer av fläktar får installeras eftersom det stör hela systemet; din granne kan få in dina köksdofter i sin lägenhet. Filtret ska rengöras regelbundet och bytas ut vid behov. Ventilationen måste enligt lag kontrolleras och mätas i varje lägenhet vart tredje år. Vid dessa tillfällen kontrolleras att luften cirkulerar som den ska i vår fastighet. Är cirkulationen för låg, ventileras inte fukten ut, inomhusklimatet kan upplevas fuktigt och mögelskador kan uppstå. Är cirkulationen för hög, ventileras onödigt mycket värme ut ur fastigheten och våra värmekostnader stiger. Det är viktigt att vi har ett system som fungerar väl.

Sanitet
Det är varje medlems ansvar att regelbundet rensa sina golvbrunnar och vattenlås. En igensatt golvbrunn kan orsaka vattenskada.