Dessa regler ska efterlevas av samtliga medlemmar för att skapa en så bra grannsämja som möjligt. Reglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare utan du ansvarar även för att övriga familjemedlemmar, liksom andrahandshyresgäster, inneboende, gäster och hantverkare som utför arbete i din lägenhet känner till reglerna.

Störningar
Om du blir störd av hög musik, hantverksarbete på olämpliga tider eller annat oljud, ska du i första hand ta kontakt med den granne som stör. Om detta inte hjälper, vänd dig till styrelsen för att få en störningsjournal som du fyller i vid varje aktuellt tillfälle. Vid upprepad störning kan styrelsen kontakta den störande parten och försöka reda ut problemen tillsammans med alla berörda. Detsamma gäller vid störande verksamhet utomhus eller i entréerna.

Ombyggnad och renovering
Styrelsen har tagit fram regler vad gäller ombyggnad/ändring av lägenhet. Se vidare under fliken Bygga om?

Uteplatser, balkonger och takterrasser
Ska du förändra eller inreda din uteplats, balkong eller takterrass? Läs då även Policy för uteplatser samt Ombyggnadsreglerna under fliken Bygga om?

Reglerna nedan gäller för brukandet av utemiljön.

  • Grillning med elgrill är tillåten inom föreningens område. Kol- och gasolgrill får enbart användas på takterrasserna.
  • Håll en låg ljudnivå efter kl. 22.00
  • Växtlighet inom uteplats ska hållas efter av medlem så att denna inte stör eller blockerar grannars utsikt eller möjlighet att nyttja sina uteplatser, balkonger och takterrasser. Även föreningens gångvägar på gårdarna ska hållas fria från växtlighet.
  • Spaljéer får inte monteras mot fasaden. Inga växter får heller klänga mot fasaden, då de binder fukt och kan orsaka mögel och algtillväxt.
  • Föreningen förbehåller sig rätten att beskära växtlighet tillhörande medlem som på något sätt utgör en olägenhet eller risk för grannar, byggnad eller tredje man.
  • Uteplatser, balkonger och takterrasser ska hållas i ett allmänt gott och ordnat skick, och skall ej användas som förrådsyta.
  • Balkonglådor ska placeras på insidan av räcket.

Städning
Städning av trapphus sker varje vecka under perioden september-maj och varannan vecka under perioden juni-augusti. Alla golvytor, även utanför den egna dörren, ska hållas fria från lösa föremål. (Gäller även barnvagnar, dörrmattor, skor, leksaker, förpackningar etc.)

Städdagar
Höst och vår har vi gemensamma städdagar, då vi tar oss an sopning av trädgårdsgångar samt städning och röjning i barnvagns- och cykelförråd. Container finns då tillgänglig för den som vill passa på att röja i t.ex. det egna källarförrådet. Städdagarna avslutas med förtäring och samvaro i Cocktailbäret.

Underhållsansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även eventuell uteplats, balkong, takterrass, förråd, eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelar.
Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren utför eller låter utföra i lägenheten ska ske på ett fackmässigt sätt.

Tillträde till lägenheterna
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Ett exempel på sådant arbete är den obligatorisk ventilationskontrollen (OVK) som genomförs vart tredje år. För kontrollen krävs tillgång till samtliga lägenheter.

Cyklar
ska ställas i cykelställen vid respektive entréer eller i cykelrummen. Inga cyklar får ställas i entréer eller trapphus, inte ens kortare tid. Då cykelrummen oftast är fulla, ber vi alla boende att avlägsna cyklar som inte längre används. Cyklar tas inte emot i föreningens grovsoprum. Med jämna mellanrum ombeds medlemmarna att märka cyklar som förvaras i cykelrummen. Omärkta exemplar tillfaller föreningen utan lösen efter 6 månader och lämnas därefter till skrotning eller försäljs.

Barnvagnar
ska ställas i barnvagnsförråden eller i den egna lägenheten. Barnvagnar är brandfarliga, blockerar utrymningsvägarna samt förhindrar effektiv städning av trapphusen och får således aldrig förvaras i trapphusen.

Förråd
Allmänna förråd får inte användas för privat bruk av enskild medlem. Barnvagnsrum finns i varje entré trapphus. De ska användas för sitt ändamål och ska inte belamras med andra privata tillhörigheter.

Källarförråd
till varje lägenhet hör källarförråd, märkt med lägenhetens nummer. Förråden finns inte alltid i anslutning till den egna entrén eller i det hus där lägenheten är belägen. Detta beror på att några av föreningens hus saknar källare. Enligt Räddningsverkets krav får inga cyklar eller andra lösa föremål förvaras eller ställas upp tillfälligt i källargångarna.

Observera att vissa källarförråd är belägna inom aktiva skyddsrum och att dessa kan behöva evakueras med kort varsel, läs mer under fliken Skyddsrum.

Trafik och parkering
Bil, mc- och mopedtrafik liksom parkering av fordon är förbjuden inom föreningens område, med undantag för utryckningsfordon och större transporter (t.ex. vid ombyggnad eller flyttning). Vid vändplanen på Bigarråvägen finns en låst infartsgrind. För lån av nyckel kontakta styrelsen, styrelsen@brfklarbaret.se.

Bil- eller mc-tvätt och –reparationer är inte tillåtna inom föreningens område, garage eller i den angränsande Ruddammsparken. Detta eftersom olja och andra kemikalier inte fångas upp av något filter utan rinner direkt ut i dagvattnet.

Garage
Garaget är endast till för bilar och motorcyklar, en per parkeringsplats. Inför städning och underhåll i garage är den som innehar en garageplats skyldig att på styrelsens anmaning avlägsna sitt fordon under den tid som erfordras. Se vidare under fliken Parkering och garage

Husdjur
Föreningen tillåter medlemmarna att ha alla vanligt förekommande husdjur. Djuren ska skötas på sådant sätt att grannar inte störs och att skador på eller nedsmutsning av föreningens egendom inte uppstår. Hundar och katter ska hållas borta från lekplatserna och ska vara kopplade inom föreningens område. Ägarna är, liksom överallt annars, skyldiga att plocka upp deras avföring – även på gräsytor och i buskage samt när marken är snötäckt.

Julgranar
Får inte kastas i sopnedkasten även om de är uppsågade. Vi samlar upp alla granar vid hörnet t.h. om ingången till grovsoprummet Ruddammsvägen 23, där de hämtas för återvinning av vår trädgårdsfirma.

Klotter
Föreningen tillämpar nolltolerans mot klotter. Allt klotter fotografers och polisanmäls innan det avlägsnas.

Rökning i allmänna utrymmen
Det råder rökförbud inom förenings samtliga utrymmen, både i byggnaderna och ute på våran kvartersmark. Enligt gällande lagstiftning är det inte tillåtet att förbjuda rökning inom en bostadsrättslägenhet. Vid rökning på uteplats, balkongen eller takterrass – använd askkopp! Det är förbjudet att kasta fimpar på marken.

Tvättstugor
Bokning av tvättstuga görs med bokningscylinder. Cylindern är märkt med lägenhetsnummer och ska finnas i din lägenhet vid inflyttning (kontakta annars säljaren). Bokad tvättstuga ska tas i anspråk senast en halvtimme efter bokad tid, annars får andra ta över bokningen. Bruksanvisning för maskinerna samt städinstruktioner finns anslagna på väggen i varje tvättstuga. Tänk på att alla ska städa efter sig och ta med sin tvätt efter avslutad tvättperiod. Tvätt ska inte heller ställas i tvättstugan före det egna passet. Respektera tvättpassen och andras tvättider! En medlem som har bokat tvättstugan har rätt att disponera den ensam under hela tvättperioden.

Felanmälan tvättstuga

Brandföreskrifter
Inga lösa föremål (barnvagnar, pulkor, möbler, skor, leksaker, krukväxter, julgranar etc) får ställas upp eller förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller garage.
Se även fliken Brandskydd

Brandvarnare
Samtliga lägenheter är av föreningen försedda med brandvarnare. Det är varje medlems ansvar att se till att brandvarnaren/brandvarnarna finns kvar i lägenheten och att den/de fungerar. Testa brandvarnaren med jämna mellanrum och byt batterier när det behövs. En brandvarnare är en billig livförsäkring!

Elinstallationer
Samtliga lägenheter är försedda med en för lägenheten individuell elmätare. Denna sitter i källaren där elleverantören läser av förbrukningen. När du flyttar in, ska du själv kontakta en elleverantör för att få ett abonnemang i ditt namn. Lägenheterna är försedda med ett säkringsskåp med automatsäkringar. Jordfelsbrytare finns inkopplad i samtliga badrum. Du bör testa jordfelsbrytaren en gång per år. På säkringsskåpet i din lägenhet finns ovanför skylten ”Jordfelsbrytare” en vit knapp märkt ”Test”. När du trycker in den ska belysningen i badrummet slockna om jordfelsbrytaren fungerar. Återställ genom att trycka upp den svarta knappen bredvid testknappen. Om jordfelsbrytaren inte fungerar bör du omgående kontakta en behörig elfirma.

Fukt- och vattenskador
Vid upptäckt av fukt- eller vattenskada, kontakta omedelbart föreningens fastighetsskötare samt informera styrelsen. Vänta inte! Det kan få allvarliga konsekvenser för fastigheten och dina grannar.

Använd diskmaskinsunderlägg och kontrollera med jämna mellanrum att inte golvmattan släppt runt golvbrunn eller toalettstol i badrum/dusch.

Sanitet
Det är varje medlems ansvar att regelbundet rensa sina golvbrunnar och vattenlås. En igensatt golvbrunn kan orsaka vattenskada.

Värme
Föreningens fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet. Det är inte tillåtet att byta radiatorer i lägenheterna. Vi försöker hålla temperaturen i lägenheterna på 20 grader, allt enligt Socialstyrelsens rekommendation för god inomhusmiljö.

Ventilation
Föreningens fastigheter har till- och frånluftsventilation. Det innebär att fläktarna såväl blåser in som suger ut luft ur lägenheter och gemensamma utrymmen.

Det är inte tillåtet att byta ut ventilationsdon eller manipulera ventilationen. Om du t.ex. byter ut, täpper till eller tar bort ett ventilationsdon påverkar detta inte bara din lägenhet utan även dina grannars. Spisfläkten ska vara av självdragsmodell. Inga andra typer av fläktar får installeras eftersom det stör hela systemet; din granne kan få in dina köksdofter i sin lägenhet. Filtret ska rengöras regelbundet och bytas ut vid behov.

Se vidare under fliken Bygga om?