Bygga om?

Tillstånd av styrelsen

Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, ändrade funktioner eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd av styrelsen. Tillstånd av styrelsen krävs även vid ändring/flyttning av ventilationsdon/-kanal.

En ändrad planlösning utgör en väsentlig förändring av lägenheten. Att t.ex. byta placering av  kök i en lägenhet kan innebära olägenhet både för föreningen och för grannar som bor ovanför och inunder. När det gäller ändring/ingrepp i elledningar kan detta utgöra en väsentlig förändring av lägenheten och kräva styrelsens tillstånd.

Om du behöver söka styrelsen tillstånd är det viktigt att beakta att styrelsen sammanträder en gång i månaden. Du bör således vara ute i god tid eftersom det kan vara mer än 4 veckor till nästa styrelsemöte när du skivar in din ansökan.

Blankett ansökan om ombyggnad

Inget tillstånd

Enklare renovering av lägenhet såsom målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum) eller byte av köksinredning kräver inget tillstånd av styrelsen, om inte ändringen också innefattar ändringar av befintliga ledningar då tillstånd krävs.

Vid ytrenovering av golv är det inte tillåtet att avlägsna sandskiktet mellan betongen och de träläkter som golvets ytskikt vilar på. Sanden tjänar bl.a. som ljud och brandisolering mellan våningsplanen.

Se gränsdragningslistan om du är osäker

Krav på underlag för styrelsebeslut

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad förse styrelsen med de handlingar som krävs för styrelsens beslut såsom bygglov/bygganmälan, ritningar, sakkunnigutlåtanden, konstruktionsberäkningar m. m. som bilaga till ansökan. En planlösning över lägenheten kan fås hos Stadsbyggnadskontoret. Om ansökan avser att riva eller på annat sätt bygga om en vägg ska en sakkunnig utfärda ett intyg på att väggen ifråga inte är bärande eller åtgärden i övrigt inte är olämplig att vidta.

Om åtgärden kräver att nya rör ska bilas ner i bjälklaget (golvet) bör en behörig konstruktör utfärda ett utlåtande att åtgärden inte i stort försämrar husets bärighet.

Ansvar

Medlemmen skall informera eventuellt anlitade hantverkare om samtliga regler i föreningen som kan vara aktuella.

Medlemmen ansvarar för alla av medlem utförda arbeten och för åtgärdande av eventuella framtida skador orsakade av medlemmens renoveringsarbeten. Med utfört av medlem likställs även arbetens som utförts av fackman på medlemmens beställning. Skador som uppkommer på fastigheten i samband med renovering bekostas av medlemmen. Arbetet avseende åtgärdande av uppkomna skador på fastigheten utförs dock av föreningen. Allt arbete ska utföras fackmässigt i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler. Rörarbeten ska utföras av auktoriserad firma med för arbetet erforderliga behörigheter. Elinstallationer ska utföras av en behörig elinstallatör. Behörighets- och kompetenskrav kan inhämtas hos Elsäkerhetsverket. Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) göras av en firma som är certifierad enligt Säker vatteninstallation eller liknande branschstandard.

Rivning av våtrum, kök, väggar m m är i regel arbeten som är mycket dammiga. Lock skall därför sättas på frånluftskanalerna för att undvika ett haveri på ventilationsaggregat, en mycket hög och onödig kostnad som den ombyggande medlemmen står för. Medlemmen ska också i övrigt säkerställa att inte balansen i husets ventilationssystem störs genom t ex val av fel köksfläkt.
Motordrivna fläktar får inte installeras; kolfilterfläkt får inte ha någon fast anslutning till det gemensamma ventilationssystemet. Medlem får inte heller frångå av föreningen vald typ av till- och frånluftsdon.

Eventuell vattenavstängning ombesörjs av föreningens fastighetsskötare och skall aviseras i förväg av medlemmen till övriga boende i trapphuset minst en dag i förväg.

Buller och störningar

Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt under ombyggnadstiden.
Ombyggnadsarbeten bör primärt utföras vardagar kl 08.00- 18.00. Störande arbeten undviks under helgdagar. Undvik också byggarbeten dagarna mellan jul och nyår. Upplys dina grannar i din och angränsande portar om att du/ni tänker renovera och hur länge arbetet beräknas pågå. Särskilt störande arbeten såsom att bila, borra i betong och dylikt ska aviseras per dag och med klockslag så att grannarna kan välja att vara på annan plats medan arbetet pågår.

Kvalitetsdokumentation och garantihandlingar

Medlemmen ska intyga att arbetet är utfört av behörig installatör i enlighet med branschorganisationernas riktlinjer. Medlemmen ansvarar vidare för att relationshandlingar hos Stadsbyggnadskontoret uppdateras om ombyggnad har lätt till en förändrad planlösning. I vissa fall kan styrelsen även ställa krav att intyg från konstruktör eller annan sakkunnig ska inhämtas före eller efter arbetet utförs.

Byggmaterial och byggavfall

Byggmaterial och byggavfall får inte förvaras i eller utanför trapphuset.
Byggavfall får inte slängas i grovsoprummet.
Vid transport i hiss skall innerväggar och golv skyddas med papp eller plast så att inga skador uppstår. Uppstår skador svarar medlemmen för dessa.
Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning.

Lägenhetsritningar
Föreningen tillhandahåller inte ritningar över medlemmarnas lägenheter. Ritningar kan erhållas på Stadsbyggnadsexpeditionen, Flemminggatan 4. Man söker på ”Klarbäret 4” eller alternativt på diarienummer ”1989-1253-20” och letar sedan upp den aktuella ritningen. Om du förändrar planlösningen är det viktigt att du även tillser att SBK registrerar ritningar med din nya planlösning.