Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att ”främja medlemmarnas intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende till nyttjande åt medlemmarna utan begränsning i tiden” (§1 stadgarna). Som innehavare av en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av föreningens fastighet. Däremot äger du inte din lägenhet utan innehar endast rätten att nyttja den.

Brf Klarbärets verksamhet styrs av bostadsrättslagen (1991:614), lagen om ekonomiska föreningar (1987:667), övrig lämplig lagstiftning samt föreningens stadgar. Härutöver har styrelsen 2013-04-24 med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och allmänna utrymmen gemensamt. Styrelsen har uppdraget att se till att föreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar väl. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

När du köper en bostadsrätt måste du ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte godkänner ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden.