Byggnaden  är föreningens största tillgång. Att ta väl hand om underhålls- och driftfrågor är den främsta uppgiften för styrelsen och medlemmarna. Förebyggande underhåll är alltid billigare än avhjälpande underhåll. Ett effektivt resursutnyttjande innebär följaktligen att man gör förebyggande underhåll som minskar drift- och underhållskostnader samtidigt som kvaliteten bibehålls.

Man skiljer mellan löpande och periodiskt underhåll. Behovet av periodiskt underhåll synliggörs i föreningens underhållsplan. I underhållsplanen beskrivs de olika byggnadsdelarnas skick, den kvarvarande livslängden på olika byggnadsdelar, hur olika installationer i fastigheten fungerar, vilka tidsintervaller som gäller för olika underhållsåtgärder, vad åtgärderna beräknas kosta samt kostnadsfördelningen över tiden.

Det är viktigt  att göra en rättvis fördelning av kostnaderna för fastighetens drift och förvaltning. Såväl avskrivningsregler som regler om fondavsättning till yttre underhåll avser att sprida kostnaderna över tiden så att dagens boende i fastigheten ekonomiskt bidrar till framtida underhålls- och renoveringskostnader.