Styrelsen

Brf Klarbärets styrelse består av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelseledamöter måste vara medlemmar i Brf Klarbäret eller make/sambo till medlem. Styrelsen sammanträder en gång per kalendermånad med undantag av juli. Sammanträdena protokollförs. Protokollen är styrelsens arbetsinstrument och är inte tillgängliga för medlemmarna.

Styrelsen består för närvarande (2019-10-14) av:

Hunter Mabon (ordförande)
Henrik Engström
Johan Bölin
Annika Blekemo
Eva Nobel
Mats Lundeborg
Lars Winberg