Brf Klarbärets styrelse består av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelseledamöter måste vara medlemmar i Brf Klarbäret eller make/sambo till medlem. Sammanträdena protokollförs. Protokollen är styrelsens arbetsinstrument och är inte tillgängliga för medlemmarna.

Styrelsen består per 2023-05-31 av:

Johan Bölin (ordförande), R23
Annika Blekemo, R19
Eva Nobel, R19
Monica Myrstrand, R19
Lars Winberg, R19
Bo Carlsson, R11
Harald Norberg, R27 (
suppleant)

Kontakta styrelsen