Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen tidigast den 1 mars och senast före maj månads utgång. Medlem som önskar anmäla ärenden till stämman ska anmäla detta senast den 1 februari.

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen och i begäran anger vilket ärende som de önskar se behandlat på stämman.

På ordinarie föreningsstämma ska följande punkter behandlas:

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisorns berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 17. Avslutande

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla information om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelse utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet ska förevisa en skriftlig, dagtecknad fullmakt i original. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

Protokoll från föreningsstämman hålls tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.


BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.